FABRIKA LEONARDO: Otpušteno 60 radnika a to su saznali slučajno

Vla­snik fa­bri­ke obu­će An­to­nio Bro­ti­ni, još u apri­lu je po­ru­či­vao za­po­sle­ni­ma u po­go­nu „Le­o­nar­do“ u Su­bo­ti­ci da ne že­li da im da ot­kaz, ali i da do sep­tem­bra ne mo­že da im is­pla­ti za­ra­du. U me­đu­vre­me­nu se oči­gled­no pre­do­mi­slio, jer osim što ka­sni u is­pla­ti za­ra­da, vla­snik je ipak i svi­ma dao ot­kaz, a da oko 60 pre­o­sta­lih rad­ni­ka o to­me ni­je ni oba­ve­stio.

„Jed­na od že­na je u po­ne­de­ljak mo­ra­la u bol­ni­cu, ali joj je re­če­no da ne mo­gu da je pri­me, jer joj knji­ži­ca ni­je ove­re­na. Ta­da smo se ras­pi­ta­le i sa­zna­le da smo sve od­ja­vlje­ne sa po­sla 5. ju­na, a da o to­me ni­šta ni­smo zna­le“, pri­ča za „Po­li­ti­ku“ Ire­na Te­no­di, pred­sed­ni­ca no­vo­for­mi­ra­ne or­ga­ni­za­ci­je sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta u fa­bri­ci „Le­o­nar­do“.

Ka­že da ni­je bi­lo neo­če­ki­va­no da će rad­ni­ci do­bi­ti ot­kaz kao teh­no­lo­ški vi­šak, jer pro­ble­mi u fa­bri­ci, i to u ma­tič­noj fir­mi u Ita­li­ji, po­sto­je još od ja­nu­a­ra, ali ih je iz­ne­na­di­lo da je ura­đe­no sve su­prot­no od ono­ga što na­la­že za­kon.

„Mi smo tre­ba­li da do­bi­je­mo ot­prem­ni­ne, da bu­de­mo pro­gla­še­ni teh­no­lo­škim vi­škom i na­kon to­ga i od­ja­vlje­ni u Na­ci­o­nal­noj slu­žbi za za­po­šlja­va­nje. Ov­de je sve ura­đe­no obr­nu­to, mi smo prak­tič­no do­bi­le ot­ka­ze, a da to ni­smo zna­le, o to­me nas ni­ko ni­je oba­ve­stio, ni­ti smo u tom tre­nut­ku pot­pi­sa­le bi­lo ka­kvo re­še­nje. Rad­ni­ke je naj­vi­še i po­go­di­lo to da nas ni­ko ni­je oba­ve­stio o na­šoj sud­bi­ni“, ka­že Te­no­di.

Po­što su od mar­ta i apri­la, u za­vi­sno­sti ka­da su za­u­sta­vlje­ni po­je­di­ni rad­ni pro­ce­si, rad­ni­ci bi­li na pri­nud­nom od­mo­ru, a ni­su pri­ja­vlje­ni Na­ci­o­nal­noj slu­žbi za za­po­šlja­va­nje kroz pro­gram re­ša­va­nja teh­no­lo­škog vi­ška, nji­hov sta­tus je ostao u prav­nom va­ku­u­mu.

Pred­sed­ni­ca sin­di­ka­ta ka­že da ka­da se već pro­ču­lo da su od­ja­vlje­ni sa svo­jih rad­nih me­sta, rad­ni­ke su po­če­li da po­zi­va­ju ka­ko bi pot­pi­sa­li re­še­nje o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa. „Isto­vre­me­no nji­ma se da­je i ne­ki pa­pir ko­ji ne­ma ni­ka­kvu za­kon­sku for­mu, a po osno­vu ko­jeg bi se od­re­kli ot­prem­ni­ne. To se či­ni na na­čin ko­ji pred­sta­vlja na­go­va­ra­nje ka­ko bi se lju­di od­re­kli ono­ga što im pri­pa­da po za­ko­nu“, ka­že Te­no­di.

Ono što je ču­di je­ste to i da fa­bri­ka „Le­o­nar­do“ tre­nut­no ne­ma za­kon­skog za­stup­ni­ka, sa­mo slu­žbe­ni­cu ko­ja oba­vlja ad­mi­ni­stra­tiv­ne po­slo­ve za vla­sni­ka u Ita­li­ji. U tre­nut­ku po­čet­ka kri­ze u fir­mi, mar­ta ove go­di­ne, u fa­bri­ci je ra­di­lo 150 rad­ni­ka, pre­te­žno že­na. Po­ste­pe­no su od­la­zi­le u dru­gu ne­tom otvo­re­nu kon­ku­rent­sku fir­mu, te je sa­da u fa­bri­ci osta­lo oko 60 rad­ni­ka. Pre­ma ra­ču­ni­ci sa­mih rad­ni­ka vla­snik za­po­sle­ni­ma du­gu­je ukup­no oko sto hi­lja­da evra, a tu su ura­ču­na­te za­o­sta­le, ne­is­pla­će­ne za­ra­de od apri­la, ni­su im is­pla­će­na da­va­nja za put­ni tro­šak i mi­nu­li rad, kao i ot­prem­ni­ne ko­je iz­no­se oko 10 hi­lja­da di­na­ra po go­di­ni rad­nog sta­ža u pred­u­ze­ću. Fa­bri­ka je ina­če iz­ra­đi­va­la gor­nje de­lo­ve obu­će, ra­di­lo se o ci­pe­la­ma vr­hun­skog kva­li­te­ta ra­đe­nih osim za ma­tič­nu fir­mu „Pa­ker­son“, i za svet­ske mod­ne bren­do­ve.

Rad­ni­ci su se obra­ti­li i in­spek­ci­ji ra­da ko­ja se ogla­si­la ne­na­dle­žnom, lo­kal­na kan­ce­la­ri­ja om­bud­sma­na je sa­mo kao po­sred­nik po­mo­gla rad­ni­ci­ma u is­pal­ti za­ra­da za mart, ali ne­ma­ju za­kon­skih ovla­šće­nja, te im je osta­lo da uz prav­nu po­moć ko­ju im pru­ža sin­di­kat, prav­du po­je­di­nač­no po­tra­že na su­du.

BOŠKO: SAMO BOJKOT VUČIĆEVIH IZBORA JE NAČIN DA SAČUVAMO KOSOVO I METOHIJU

Izvor: Gradsubotica.co.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate to: